* נתונים  גולמיים שעון חורף *

Temp Max

Group-יממתי

דינאמי 5-דקות

תחנות יממתי Xls/Table