נתונים גולמיים: תחנות הניטור-ממוצע נתוני 5-דקות ליממה , ניתן לפנות גם לאתר המשרד , ST18-K.Igud-2 בת שלמה בתהליך הרצה 16/09/20

טבלה

Excel